Общо събрание 2024

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ

КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 13.04.2024г. в гр. Ловеч, Вароша,  ул. „д-р Васил Каракановски“ 6А, в 11:00 часа ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Отчет за дейността на асоциацията за 2023 г. – докл. Володя Пачев – председател на УС.

    2. Разисквания по отчета и гласуване на освобождаване на УС и председателя на УС от задължения и отговорност.

    3. Годишен Финансов Отчет за 2023г.- докл. Володя Пачев – председател на УС.

    4. Разисквания по Финансов отчет за 2023г. и гласуване за неговото приемане.

    5. Разни

При липса на кворум в обявения начален час, събранието да се проведе един час по-късно при условията на спадащ кворум съгласно чл.32, ал.1 от действащия Устав на сдружението.30

Тук може да се обсъждат и въпроси, свързани с провеждането на това общо събрание: Административен форум

 

Share this post