Общо събрание 2021

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ

КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА НА 29.05.2021Г. В гр. София ул. „Ивац Войвода“ 2 В 11.00 ЧАСА. ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на асоциацията за 2020г. – докл. Стоян Нинов – председател на УС.

  2. Разисквания по отчета и гласуване на освобождаване на УС и председателя на УС от задължения и отговорност.

  3. Финансов отчет за 2020г.– докл. Виктор Върбанов – председател на ОС

  4. Разисквания по Финансов отчет за 2020г. и гласуване за неговото приемане.

  5. Разни

 

При липса на кворум в обявения начален час, събранието да се проведе един час по-късно при условията на спадащ кворум съгласно чл.32, ал.1 от действащия Устав на сдружението.

Тук може да се обсъждат и въпроси, свързани с провеждането на това общо събрание: Административен форум

 

Share this post