Асоциация на Домашните Пивовари в България, като активна страна в изготвянето и внасянето на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 49-354-01-115, изразява положително становище относно предложените промени.

Проведената инициатива е мотивираната от съществуващата правна празнина в Закона за Акцизите и Данъчните Складове по отношение на облагането с акциз на производството на бира в домашни условия (домашно пивоварство). Това засяга случаите, при което готовият произведен продукт (бира) е в количества, към които не могат да бъдат отнесени общите и специални правила на ЗАДС и ППЗАДС. На практика, става въпрос за такива количества произведена бира, при които дължимият акциз е в порядъка на няколко стотинки за литър и е невъзможно да бъде обективно отчетен и внесен.

Начинът на организиране на производството (в домашни условия) и характерът на производството (непрофесионален и с нетърговска цел) не позволява към него да бъдат прилагани критериите и изискванията на сега действащите ЗАДС и ППЗАДС. Всъщност, изцяло липсва хипотеза, в която производител би могъл в домашни условия и с нетърговска цел да произведе бира, без формално тази дейност и резултатът от нея да бъде окачествена като закононарушение на правилата за производство и съхранение на акцизни стоки (каквато е бирата по дефиниция). Тоест, домашният пивовар няма възможност да спази така действащите правила.

Разпоредбите на горецитирания закон и правилник са предназначени за микро и макро пивоварни – търговски предприятия (пивоварни и малки независими пивоварни, както законът ги дефинира), а пренасянето на изискванията към тях към производството на бира в домашни условия и е практически неосъществимо, тъй като разпоредбите касаят непостижими от физическите лица количества (доста под 50 хектолитра годишно, т.е. милиони литри бира, относими към микро и макро пивоварните). Подчертаваме, че домашното пивоварство обхваща случаите на приготвяне на пиво за задоволяване на домакинските потребности на пивоваря-физическо лице, което се прави с нетърговска цел.

По този начин дейността на физическите лица и на професионалните пивовари – търговски дружества бива поставяна на една и съща плоскост, попадаща пряко под контрола на Агенция митници. Но нито характера, нито целта или обемът на домашното пивоварство не могат да бъдат приравнени на промишленото производство на бира. Агенция Митници действа в условията на обвързана компетентност и като административен орган има задължение да санкционира всички случаи на производство на бира в домашни условия, които са й станали известни. Като административен орган Агенцията е длъжна да прилага закона с еднаква строгост и прецизност, независимо от възможностите за проява на правен формализъм които могат да последват.

Държавните служители биха били длъжни да изследват всяка информация за домашно производство на бира, да организират проверка, претърсване и изземване на открити количества домашно произведена бира, която после да бъде изпратена в лицензирана лаборатория за установяване на плътност и алкохолно съдържание, за да може в последствие да бъде взето решение дали и как административната процедура да продължи и завърши. Предвид малките количества произведена продукция и пренебрежимия размер дължим акциз (формално дължим), цялата тази поредица от дейности води до натоварване на Агенция Митници с допълнителни разходи по следенето и на случаи, които биха били отличени като малозначителни.

Съществува Директива на Европейския съюз 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година, разпознаваща домашната бира с нетърговско предназначение и насърчаваща възможността за диференциран подход в облагането й с акциз спрямо комерсиална продукция. Директивата препоръчва да се позволи на държавите членки да освободят от акцизно облагане домашно произведени продукти, които не са с търговско предназначение.

Популярността на домашното пивоварство расте с постоянни темпове и намирането на решение, каквото съществува за виното и дори дестилирането (ракията) за законното му практикуване на хобито ще става все по-наложително.

Отново изразяваме положително становище относно предложените промени в законопроекта, които не носят административни тежести, биха облекчили АМ от извършване на разходи по малозначителни случаи и ще повиши потенциала за икономическо развитие, тъй като немалка част домашни пивовари в последствие превръщат хобито си в професия отваряйки търговски пивоварни и разкриват нови работни места.

С пълния текст на предложените законопромени и движението им в комисията по бюджет и финанси може да следите на адрес https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165189

Дни Часове Минути Секунди

Share this post