Извънредно общо събрание

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ“

КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2020г.. В ГР. ПАЗАРДЖИК  УЛ. ИВАЙЛОВСКО ШОСЕ 41, ПИВОВАРНА РОМБУС В 11:00 ЧАСА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение за освобождаване на настоящите членове на Управителния съвет и на неговия Председател.

 2. Вземане на решение за промяна в броя членовете на Управителния съвет.

 3. Вземане на решение за промяна на мандата на Управителния съвет и на неговия Председател от 3 на 4 години.

 4. Вземане на решение за промяна на мандата на Председателя и Заместник-председателя на Общото събрание от 2 години с право за преизбиране от 2 поредни мандата на 4 години с право за преизбиране за 2 поредни мандата.

 5. Избор на нови членове на Управителния съвет. 

 6. Избор на нов Председател на Управителния съвет.

 7. Приемане на промени в Устава на сдружението

 1. Промяна в начина на оповестяване на поканата за провеждане на Общо събрание.

 2. Промяна на датата на провеждане на Общо събрание

 3. Други промени, ако е необходимо да бъдат приети.

 1. Приемане на нов Устав, отразяващ направените промени.

 2. Приемане на решение да се коригира в партидата на сдружението в Търговския регистър предмета на допълнителна стопанска дейност.

 3. Приемане на финансов отчет за 2019г.

 4. Разни

При липса на кворум в обявения начален час, събранието да се  проведе един час по-късно при условията на спадащ кворум съгласно чл.32, ал.1 от действащия Устав на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: Темелко Пампов

—-

Причината за провеждането на това извънредно общо събрание е да отстрани процесуалните неуредици, които са се натрупали през годините при провеждането на редовните общи събрания и които спираха легалната работа на АДПБ, поради отказ да бъдат вписани последните промени в ръководството и устава в Търговския регистър. Основната задача е да се прегласуват решенията взети на ОС проведено на 15.03.2019г. при което избрахме нов Управителен съвет и направихме промени в Устава ( мандатност, промяна на оповестяването и т.н.), и така взетите решения да бъдат описани и заверени по ред, предвиден в закона, което ще позволи да бъдат направени въпросните промени в ТР.

Това ОС е надлежно свикано с обявление, публикувано в бр. 68 на Държавен вестник

Разбира се ако не сте доволни от работата на настоящото "нелегитимно" ръководство, можете да искате вот на недоверие и да издигнете други кандидати :)


Share this post