Ензим, срещан в зърнените култури, който селективно разгражда бета глюканите. Добре разграденият/модифицираният ечемичен малц притежава активирана по време на малцуването бета клюканаза, затова има ограничено количество бета глюкани, които да влезнат в състава на пивната мъст. Слабо разграденият/модифицираният малц има нужда от температурна пауза на 35 -45°C по време на майшуването, за да може бета глюканазата да разгради високомолекулният бета глюкан и да се подобри филтрацията, т.е. да се намали вискозитета.

анг. Beta -glucanase

« Back to Glossary Index