Термин, използан за описване външния вид на бирата от гледна точка на бистротата ѝ.

анг. Brilliance (or brightness)

« Back to Glossary Index