Емпирично възникнала скала за измерване плътостта на пивната мъст, изразяваща количеството екстракт като дял в проценти от общото тегло.

анг. Degrees Plato

« Back to Glossary Index