Ранна стъпка, която традиционно се е правила при майшуване на около 35 – 45°C (95 °F) с цел понижаване pH на майша.

анг. Acid Rest

« Back to Glossary Index