Една от многобройните наситени или ненаситени алифатни монокарбоксилни киселини, включително много такива, които се срещат под формата на естери или глицериди, в мазнини, восъци и етерични масла.

анг. Fatty Acid

« Back to Glossary Index