Бира, която е фотолизирана от светлина. Фотолизата освобождава странична верига от изо алфа киселините в хмела, следва реакция със съдържащи сяра тиолови радикали, за да се получи 3-метил-2-бутен-1-тиол, който има характерната миризма на скункс.

анг. Lightstruck (Skunked)

« Back to Glossary Index