Измерването на плътността на пивната мъст и на зеленото пиво, се прави обикновено с помощта на захаромер, който е калибриран за захарни разтвори спрямо плътността на водата, считана за 1.000. Началната плътност на пивната мъст преди ферментация се обозначава като ‘og’ (original gravity), плътността по време на ферментация е „pg”(present) или “sg”(specific gravity), a крайната “fg”(final gravity).

анг. Gravity of worts and beer

« Back to Glossary Index