Привидната ферментационната степен показва каква част от първоначалното екстрактно съдържание е изферментирало. Измерването се прави на база привидният екстракт и тя е равна на разликата между началният екстракт и крайния екстракт, разделен на началният. Резултатът се изразява като процент.

анг. Apparent Attenuation

« Back to Glossary Index