Ензими, намиращи се в малца, които разграждат протеините до полипептиди и аминокиселини. Те са много активни при малцуването, където голяма част от ечемичния протеин се усвоява. При слабо модифициран малц може да се наложи допълнително усвояване на протеина при пюриране чрез температурна инфузия при 50-55oC, за да се избегне мъглата на бирата от излишния протеин, оставащ в пивната мъст.

анг. Proteolytic enzymes

« Back to Glossary Index