Желани и нежелани вещества – странични продукти, получени в резултат на ферментацията, майшуването или варенето.

анг. Byproducts

« Back to Glossary Index