Съкращение на латински за потенциален водород (potential hydrogen), използвано за изразяване степента на киселинност или алкалност на даден воден разтвор. Обикновено се изразява чрез логаритмична скала от 1 до 14, където 7 обозначава неутрална стойност, 1 е най-киселинната, а 14 най-алкалната стойност.

анг. pH

« Back to Glossary Index