Устав и Етичен кодекс

Уставът и Етичният кодекс са основополагащите документи на Асоциацията на домашните пивовари в България.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

На членовете на Асоциация на домашните пивовари в България

Ние, членовете на АДПБ, осъзнавайки своята отговорност за посланията, които отправяме в изпълнение на нашите цели и като производители на напитки с алкохолно съдържание, се ръководим от следните принципи:

 • Ние подкрепяме усилията към отговорна консумация на пиво, като здравословна и полезна напитка с ниско съдържание на алкохол, подходящо за ежедневна употреба от всички пълнолетни лица.
 • Издигайки нивото на културата и отношението към пивото, ние ще налагаме стилово разнообразие и отговорна консумация, съчетана с подходяща храна.
 • Ние, домашните пивовари, произвеждаме нашето пиво с нетърговска цел, за консумация от нашите семейства и приятели.
 • Не приемаме наши членове да търгуват с произведеното пиво, заобикаляйки или нарушавайки действащото законодателство в Република България.
 • Ние поддържаме развитието на нашите членове в посока взаимно сътрудничество, обмяна на опит и информация, с цел обогатяване на стиловете пиво и израстването им до крафт пивовари, които да предложат на останалата част от консуматорите качествено ново пиво с характер.
 • Ние уважаваме труда и достиженията на поколения български и чужди пивовари, дали своя принос към пивоварското изкуство и се възползваме от тях.
 • Отношенията между нашите членове се изграждат на базата на взаимопомощ, информираност и уважение към труда на другите.
 • Неприемливо е обидно и саркастично отношение между членовете на Асоциацията.
 • Всеки член може добронамерено да изказва своето мнение и оценка за продукта на друг член, в дух на сътрудничество и обмяна на мнения, без да използва неприемливи квалификации и оценки.

Консумирайте пиво с удоволствие и мярка!

УСТАВ

На Сдружение с нестопанска цел 

„Асоциация на домашните пивовари в България“

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

 • Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
 • Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
 • Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е „Асоциация на домашните пивовари в България“. На английски наименованието на Сдружението се изписва „Bulgarian Homebrewers Association“

 • Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.
 • Наименованието на представителствата на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието „представителство“ и населеното място, където е седалището на представителството. Към наименованието на представителството може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Сдружението е гр. Велико Търново, а адресът на управление е гр. Велико Търново, ул. „Вела Благоева“ 15.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза.

Основни цели на Сдружението

Чл. 6. (1) Да популяризира пивоварството, като хоби, на територията на Република България.

 • Да помага на своите членове в стремежа им да развиват знанията и уменията си в областта на хоби пивоварството.
 • Да развива и насърчава свободния обмен на идеи, научно знание и информация в областта на пивоварството.
 • Да информира и възпитава обществото по отношение стиловото многообразие на пивото и да насърчава отговорната консумация на бира.
 • Да се бори за развитието и обогатяването на стиловото разнообразие от бира в България и да го прави достъпно за всички пълнолетни, желаещи да се докоснат до качественото пиво, като продукт на занаятчийското изкуство.
 • Да работи за създаването на условия за равитие на производството на занаятчийска бира.

Дейности за постигане целите на Сдружението

Чл. 7. (1) Организиране и участие на пивоварски фестивали, конкурси, конференции в страната и чужбина, като осъществява обмен на информация и опит.

 • Организиране и провеждане на обучения и кръжоци в областта на хоби пивоварството.
 • Издателска дейност, свързана с целите на Сдружението – издаване на книги, списания, каталози, аудиовизуални мултимедийни продукти.
 • Участие в други местни и международни организации с нестопанска цел в областта на пивоварството.
 1. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. Членовете биват редовни, асоциирани и почетни.

 • Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.
 • Редовен член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и юридически лица, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и произвеждат бира за собствена консумация и нетърговска цел.
 • Асоциираните членове могат да кандидатстват за редовно членство пред Управителния съвет по общия ред.
 • Почетен член може да бъде всяко физическо лице. Почетно членство се дава на изключително заслужили лица по предложение на всеки редовен член и с решение на Общото събрание.

Чл. 9. Всеки редовен член на Сдружението има право:

 • Да участвува в дейността на Сдружението и в работата на
  Общото събрание;
 • Да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление;
 • Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и
  органите на управление;
 • Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 • Да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки асоцииран член има право:

 • Да изпълнява съвещателна функция;
 • Да участва в дейността на Сдружението;
 • Да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Почетните членове имат право:

 • Да изпълняват съвещателна функция;
 • Да участват в дейността на Сдружението;
 • Да се ползуват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;
 • Да не плащат членски внос.

Чл. 12. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 • Да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 • Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
 • Да внася членския си внос.

Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 14. Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет на Сдружението. Кандидатите отправят писмена молба до Председателя на Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок, обсъжда я с останалите членове на Управителния съвет, след което Съветът приема или отхвърля кандидатурата за членство.

Прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

 • С  едностранно волеизявление до Сдружението;
 • Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 • С изключване;
 • С прекратяването на юридическото лице;
 • При отпадане.
 • При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението.
 • Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
 • Отпадането на членство е налице, в случай на системно неучастие в дейността на Сдружението и/или неплащане на членски внос. Отпадането се констатира от Управителен Съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 16. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права, в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на Сдружението

Чл. 17. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Срокът за внасянето на членския внос е до края на първото тримесечие на текущата година. За годината, в която членовете са приети, те плащат само за пълни тримесечия на тяхното членство сума, пропорционална на броя на тримесечията. Сумата на членския внос за физически и юридически лица е различна и се определя от Общото събрание. По желание членовете могат да плащат и по-голям от определения членски внос.

 • По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство.
 • Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
 • Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3. се определя от Общото събрание на Сдружението.
 • Сдружението, в лицето на Председателя на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
 • Субсидиране от страна на правителствени, неправителствени организации и международни фондове.

Стопанска дейност

Чл. 18. (1) Сдружението може да извършва следната стопанска дейност, свързана с основните си цели:

 • Участие и организиране на пивоварски фестивали, конкурси и конференции, свързани с реализацията целите на Сдружението.
 • Организиране и провеждане на обучения и кръжоци по хоби пивоварство за външни лица (които не са членове на Сдружението).
 • Разработване и развитие на проекти по местни и международни инвестиционни програми в интерес на изпълнението на целите на Сдружението.
 • Консултантска дейност, пряко свързана с целите на Сдружението.
 • Издателска дейност, свързана с целите на Сдружението – издаване на книги, списания, каталози, аудиовизуални мултимедийни продукти.
 • Друга стопанска дейност, свързана с предмет на основната дейност на Сдружението, непротиворечаща на неговите цели.
 • Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчното законодателство.
 • Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Печалба и загуби

Чл. 19. (1) При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на Сдружението.

 • При наличие на печалба, тя се реинвестира в Сдружението.
 1. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

Чл. 20. Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 21. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 22. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

 • Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
 • Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
 • Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
 • Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23. Общото събрание:

 • Изменя и допълва устава;
 • Избира и освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет;
 • Избира и освобождава от длъжност Председателя и Заместник-председателя на Общото събрание;
 • Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 • Приема бюджета на Сдружението;
 • Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 • Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 • Освобождава от отговорност Управителния съвет;
 • Взема решение за участие в други организации;
 • Избира Председател на Управителния съвет;
 • Взема решение за начина на провеждане на гласуването.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание, между 31 Март и 30 Април.

 • Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета (1/3) от редовните членове на Сдружението.

 • Ако в срок от една седмица от искането за свикване на Общо събрание, Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите редовни членове или натоварено от тях лице.
 • Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, обявена на официалния електронен адрес на Сдружението и разпратена по електронните пощи на всеки един от членовете му.
 • Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 • Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Заседания на Общото събрание

Чл. 26. При заседанията на Общото събрание се спазват следните правила: При откриване на заседанието Председателят на Общото събрание обявява протоколиращото(ите) лице(а), които водят протокола, който се заверява от тях след закриване на заседанието с полагане на подпис, като по този начин те носят отговорност за верността на съдържанието му.

Председател на Общото събрание

Чл. 27. (1) Председател на Общото събрание може да бъде всеки редовен член.

 • Изборът на Председател на Общото събрание става с решение на Общото събрание.
 • Мандатът на Председателя на Общото събрание е 2 (две) години с право на преизбиране от 2 (два) поредни мандата.

Чл.28. Председателят на Общото събрание:

 • Председателства заседанията на Общото събрание и осигурява реда при провеждането им;
 • Предлага за гласуване пред Общото събрание точки, които са част от дневния ред;
 • Може да предлага мотивирано да се прекрати мандата на член на Управителния Съвет пред Общото събрание;
 • Може да изисква документална информация от Управителния Съвет;
 • Изпълнява и длъжността Касиер на Сдружението.

Чл.29. (1) Председателят на Общото събрание се подпомага в дейността си от един Заместник-председател, който води протокола.

 • Заместник-председателят на Общото събрание се избира от Общото събрание с мандат от 2 (две) години с право на преизбиране от 2 (два) поредни мандата.

Право на сведение

Чл. 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 31. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

 • В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 32. (1) Общото събрание може да заседава само в присъствието на Управителния съвет и повече от половината (1/2) от всички редовни членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

 • Решения могат да се вземат само в присъствието на поне един член на Управителния съвет и от присъстващите редовни членове на Сдружението.
 • Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
 • Присъстващо е и всяко лице, с което има двустранна телефонна или друга електронна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Право на глас

Чл. 33. Всеки редовен член има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 34. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 • предявяване на искове срещу него;
 • предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
 • при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 35. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 • Решенията по чл.23, ал.2, ал. 3 и ал.4, се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите.

Решения

Чл. 36. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

 • Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 37. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

 • Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
 • Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет на Сдружението

Чл. 38. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет в състав от 3 (трима) членове: Председател и двама други членове.

 • Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
 • Членове на Управителния съвет, могат да бъдат само редовни членове на Сдружението.
 • Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – редовен член на Сдружението, като на заседанията на Управителния съвет то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
 • Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 39. Членовете на Управителния съвет или физическото лице, което представлява юридическото лице – член на Управителния съвет, трябва да:

 • имат постоянно местоживеене в страната;
 • не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 40. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да изпълняват тази длъжност.

 • Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
 • Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
 • Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 • Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 • Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 • Приема и изключва членове.
 • Дава редовно членство на асоциираните членове, според изискванията на Чл. 8., ал. 4.
 • Взема решение за откриване и закриване на представителства.
 • Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
 • Определя адреса на Сдружението.
 • Решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
 • Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по Чл. 40., ал. 2., ал. 3., ал. 4. и ал. 5., както и Чл. 54. ал. 2. – с мнозинство от всички членове. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
 • Копие от протоколите с решенията от заседанията на Общото събрание се разпращат за сведение до всички членове на Асоциацията, в 10 (десет) дневен срок.

Председател на Управителния съвет

Чл. 41. Общото Събрание избира Председател на Управителния съвет за срок от 3 (три) години.

Права и задължения на Председателя на Управителния съвет

Чл. 42. (1) Организира дейноста на Сдружението съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

 • Представлява Сдружението пред всички физически и юридически лица.
 • Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
 • Ръководи текущата дейност на Сдружението.
 • Отчита дейността си пред Управителния съвет.
 • Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на Сдружението и въз основа решение на Управителния съвет.
 • Изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет.
 • Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на един от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
 • При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Чл. 43. Управителнияш съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорности на Управителния съвет

Чл. 44. (1) Членовете на Управителния съвет носят отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.

 • Един или повече от членовете на Управителния съвет могат да бъдат освободени от отговорност, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

Възнаграждение на Управителния съвет

Чл. 45. Управителният съвет на Сдружението има право на годишно възнаграждение, в размер и вид, определен от Общото събрание.

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документ по годишното приключване

Чл. 46. Ежегодно, до края на месец февруари, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 47. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 48. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет на Сдружението.

 • Когато Управителния съвет не е избрал регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Общото събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 49. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 50. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Забрана за разпределяне на печалба и дивиденти

Чл. 51. Сдружението не разпределя печалба и не изплаща дивиденти.

Книги на дружеството

Чл. 52. (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и Управителния съвет, могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

 • Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.
 • Управителният съвет може да създава нарочни книги в подкрепа осъществяване на дейността си, като заяви това в свой официален акт.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 53. Дружеството се прекратява:

 • По решение на Общото събрание;
 • При обявяването му в несъстоятелност;
 • С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 54. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

 • Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
 • Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя поравно между лицата, които са били членове към момента на съдебното решение за откриване на ликвидация.
 • Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 56. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички членове на събрание на Сдружение с нестопанска цел „Асоциацията на домашните пивовари в България“, състояло се на 02.03.2013 г., в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.